οδηγός υγείας και ομορφιάς

 

Οδηγός υγείας και ομορφιάς

Ασφαλή καλλυντικά

Από τις 29 Ιουλίου 1994 εφαρμόζεται υποχρεωτικά, στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η νέα Οδηγία για τη Γενική Ασφάλεια Προϊόντων που συμπληρώνει και προωθεί την ήδη υπάρχουσα νομοθεσία προστασίας του καταναλωτή από ελαττωματικά προϊόντα.  Σύμφωνα με την νέα Οδηγία, οι κατασκευαστές και οι προμηθευτές, έχουν την αντικειμενική ευθύνη για τα προϊόντα πoυ μπoρούν να προκαλέσουν ατυχήματα, βλάβη της υγείας ή οικονομική ζημιά στον καταναλωτή, ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν έχει σημειωθεί καμιά παράλειψη ή παρατυπία εκ μέρους τους. Συνυπεύθυνοι βέβαια για τον καθορισμό υψηλών προδιαγραφών και τις διαδικασίες ελέγχου που εξασφαλίζουν ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες. 

Η Οδηγία γενικής Ασφάλειας Προϊόντων απαιτεί απο παραγωγού και προμηθευτές : να διαθέτουν στην αγορά μόνο ασφαλή προϊόντα, να παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για πιθανούς κινδύνους απο την χρήση των προϊόντων τους, να γίνονται συστηματικότεροι έλεγχοι για τον εντοπισμό επικίνδυνων προϊόντων και να γίνεται άμεση ενημέρωση και απόσυρση επισφαλών προϊόντων.  Τέλος δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να προσφεύγει στην δικαιοσύνη, για βλάβη της υγείας ή των οικονομικών του συμφερόντων απο μη ασφαλές προϊών ή υπηρεσία, όχι μόνο ατομικά αλλά και συλλογικά.

Ασφαλή προϊόντα είναι τα προϊόντα τα οποία δεν έχουν κάποιο ελάττωμα που θα μπορούσε να προκαλέσει ατύχημα, να βλάψει την υγεία ή να προξενήσει οικονομική ζημιά σ' αυτόν που το χρησιμοποιεί.  Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη αποτελεί βασικό δικαίωμα του καταναλωτή που συνδέεται κυρίως με την ασφάλεια των προϊόντων και υπηρεσιών που προμηθεύεται και χρησιμοποιεί.  Σε περίπτωση σοβαρής βλάβης της υγείας του ή οικονομικής ζημίας απο την χρήση προϊόντος ή υπηρεσίας, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη ατομικά ή συλλογικά - μέσω της Ένωσης καταναλωτών στην οποία έχει οργανωθεί - ζητώντας αποζημίωση.

Ο συνειδητός καταναλωτής :

  • ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ για τους σχετικού κινδύνους και τις αναγκαίες προδιαγραφές ασφάλειας.
  • ΑΠΑΙΤΕΙ προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ασφαλείας.
  • ΕΠΑΓΡΥΠΝΕΙ και ΕΛΕΓΧΕΙ την τήρηση των σχετικών προδιαγραφών και της αναγκαίας επισήμανσης.
  • ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ κάθε σχετική παράβαση που θα εντοπίσει, προσκομίζοντας στις αρμόδιες αρχές - ή στην Ένωση Καταναλωτών κάθε επικίνδυνο προϊόν.
  • ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ με όλα τα νόμιμα μέσα, ατομικά και συλλογικά, την αποκατάσταση κάθε βλάβης που έχει υποστεί απο την χρήση προϊόντος - υπηρεσίας και την τιμωρία των υπευθύνων.

Γιατί...Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ !

ΠΗΓΗ : ΚΕΡΚΑ